Монгол улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24,2 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26,1 дэх заалтыг тус тус үндслэн ТУШААХ нь: