Налайх ЭМТ-ийн удирдах ажилтан , менежерүүдэд Хаан Голомт ТББ-ийн тэргүүн Ц.Азбаяр Байгууллагын соёл, харилцааны ёс зүйн 5 цуврал сургалт хийлээ. Сургалтаар байгууллагын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлс болон удирдах чадвар ,  харилцаа тогтоох,  багаар ажиллах,  ёс зүй харилцаа гэх мэт чадваруудыг эзэмшихэд үнэтэй чухал мэдээллүүдийг өгсөн.