Мэдээлэлтэй бай 📑

Ухаалаг бай 🧐

Бэлэн бай 👌

Өөрийгөө хамгаал 😷