Ахуйн осол нь урьдчилан таамаглахын аргагүй гэнэтийн байдаг нь ихээхэн хор уршиг дагуулдаг.
Ахуйн осолд өртөгсдийн дийлэнх нь хүүхдүүд байдаг.
Тиймээс алхам тутамдаа бяцхан үрсдээ таатай аюулгүй орчныг бүрдүүлж өгч, анхаарал тавьж байх нь эцэг эхчүүд бидний үүрэг болоод хайрын илрэл юм.
Хүүхдээ осол гэмтлээс сэргийлье.