Налайх Эрүүл мэндийн төвийн төсөвт 2017 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэл болон өглөг, авлагын мэдээ хүргэж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Налайх Эрүүл мэндийн төвийн төсөвт 2017 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэл болон өглөг, авлагын мэдээ татаж авах