Монгол улсын ЗГ- ын ” сахилга хариуцлага.дэг журмыг чангатгах тухай ” 01 тоот албан даалгаварын хүрээнд ЭМТ- ын эмч нарт Дүүргийн цагдаагийн хэлтэсээс хэрэг бүртгэх тасгийн дарга хошууч Ц.Энхцэцэг, Урьдчилан сэргитйлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Хошууч О.Болдбаатар, Ахлах байцаагч, хошууч Х.Батбаяр, Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн ахмад М.Дэлгэрмаа нар  сургалт хийв.ЭМТ- ийн нийт эмч нар цахим гэмт хэргээс сэргийлэх UNFRIEND хөдөлгөөнд нэгдлээ.