НЭМГ-аас өчигдөр Налайх ЭМТ болон ӨЭМТ-үүдийн COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар хийгдэж буй зохион байгуулалт болоод энэ чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, бэлэн байдал, дээд газрын тушаал, зааврыг хэрэгжилтэнд дэмжлэгт хяналт хийлээ.

Мөн НЭМГ-ын мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаануудын хэрэгжилт, бэлэн байдал, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажилд зөвлөн тусалж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллалаа.