Сүрьеэ өвчинтэй тэмцэхэд бидэнд хугацаа бага үлдэж байгаа тул энэ өдрийг “Цаг явсаар байна” уриан дор тэмдэглэж байна. Сүрьеэ өвчний эсрэг хамтдаа тэмцье!