Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны 2018 оны 08-р сарын 19-ний өдөр дугаар 05 тогтоо. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай