Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэл болон Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 01-р сарын өглөг, авлагын мэдээ.